Dr. Jetske's

Huid
boek

Derde druk verkrijgbaar!
Bestel nu!

Algemene voorwaarden

Huidboek.nl is onderdeel van Uncover Skincare B.V. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden van Uncover Skincare B.V. zijn gedeponeerd in het Handelsregister te Eindhoven, onder KvK-nummer 17230127.

Artikel 1. Toepasselijkheid 

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten alsmede alle rechtshandelingen, leveringen en werkzaamheden, waaronder tevens begrepen toekomstige rechtsbetrekkingen, verricht door Uncover Skincare B.V. (hierna: Uncover Skincare) zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Afwijkingen en aanvullingen op deze Voorwaarden binden Uncover Skincare slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen. 

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. 

1.3 Door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden en/of andere voorwaarden worden door Uncover Skincare uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing.

Artikel 2. Aanbiedingen/ totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Uncover Skincare zijn vrijblijvend en Uncover Skincare behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Uncover Skincare. Uncover Skincare is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Uncover Skincare dit mee binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bestelling. 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief BTW. 

3.2 Voor administratie- en verzendkosten binnen Nederland brengen wij € 3,00 in rekening, tenzij met de klant anders is overeengekomen. Voor klanten uit België is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van de hoogte van het bedrag van uw bestelling.

3.3 Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzend- en administratiekosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf door: direct en online door middel van Creditcard (Eurocard en Visa) of iDEAL doch na akkoord van de betalingsbemiddelde. Voor online betalingen worden geen extra kosten berekend. 

Artikel 4. Levering

4.1 Uncover Skincare levert tot nader order alleen in Nederland en België.

4.2 We verzenden alle bestellingen uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van betaling via Post NL naar het bij bestelling aangegeven afleveradres. Mochten wij hiervan om bepaalde redenen van afwijken dan krijgt u hiervan via e-mail een bericht. 

4.3 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien, behoudens voor zover uit het hiernavolgende anders blijkt. 

4.4 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken. 

4.5 Wij zijn gerechtigd in delen te leveren. Wij zullen in dat geval per deellevering het leveringstijdstip opgeven.

4.6 Wij doen ons best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Artikel 5. Reclames en retourzending

5.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht het bestelde artikel desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kunt u het binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling retour melden op onze website. Indien binnen deze termijn door Uncover Skincare geen schriftelijke reclames zijn ontvangen, wordt Uncover Skincare geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.

5.2 Het reeds betaalde bedrag zal binnen 3 werkdagen nadat de bestelling retour ontvangen is aan u worden teruggestort (via creditcardmaatschappij danwel rechtstreeks). Reclames ter zake van gebreken worden niet gehonoreerd wanneer

5.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, hebt u het recht het product binnen 10 werkdagen na aflevering aan Uncover Skincare te retourneren. De kosten voor retourzendingen zijn voor eigen rekening.

5.4 Uncover Skincare zal binnen 3 werkdagen nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag rechtstreeks op uw bankrekening terugstorten (indien via iDEAL is betaald) danwel de opdracht aan de creditcardmaatschappij verstrekken het bedrag bij te schrijven. In beide gevallen onder inhouding van de in rekening gebrachte verzendkosten.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 Iedere aansprakelijkheid van Uncover Skincare en van het personeel en de producten van Uncover Skincare voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Uncover Skincare is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt. 

6.2 Iedere aansprakelijkheid van Uncover Skincare jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Uncover Skincare verschuldigd is. 

6.3 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Uncover Skincare, dan wel tussen Uncover Skincare en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en Uncover Skincare, is Uncover Skincare niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Uncover Skincare. 

Artikel 7. Overmacht

7.1 Uncover Skincare heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Uncover Skincare gehouden is tot enige schadevergoeding.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Uncover Skincare kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

Artikel 8. Privacy

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 9. Diversen

9.1 Indien u aan Uncover Skincare schriftelijk opgave doet van een adres, is Uncover Skincare gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Uncover Skincare schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. 

9.2 Wanneer door Uncover Skincare gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. 

9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Uncover Skincare in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Uncover Skincare vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

9.4 Uncover Skincare is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. 

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

10.3 Alle geschillen tussen partijen, voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 

Artikel 11

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden van Uncover Skincare B.V. zijn gedeponeerd in het Handelsregister te Eindhoven, onder KvK-nummer 17230127